Politika Privatnosti

Izjava o privatnosti  

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na poverljivost  podataka o ličnosti koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice Alatioprema.rs odnosno u procesu registracije Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama Internet stranice Alatioprema.rs Ova Izjava o privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja Alatioprema d.o.o.
Alatioprema d.o.o. kao pružalac usluga Internet stranice Alatioprema.rs pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim dokumentom opisano je kako rukovalac podataka Alatioprema d.o.o.  Novi Sad, Jermenska 6, (u daljem tekstu Alatioprema d.o.o.) obrađuje lične podatke.  

Upućuju se Kupci Internet stranice Alatioprema.rs  (u daljem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primaoci obaveštenja o proizvodima i akcijama Alatioprema.rs  (u daljem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje podatke Alatioprema d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, na osnovu koje pravne osnove, s kim ih i zašto deli, koje zaštitne mere sprovodi, kao i koja su vaša prava vezano za pristup podacima o ličnosti, ispravku, brisanje i vaše pravo na prigovor.  

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi podataka o ličnosti može poslati e-mail poruku na adresu eprodaja2016@gmail.com
Prihvatanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici Alatioprema.rs od strane Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama Alatioprema.rs, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže sa obradom podataka o ličnosti kako ih ova Izjava utvrđuje.  

 

Koju vrstu podataka o ličnosti prikuplja i obrađuje Alatioprema putem Internet stranice Alatioprema.rs?  

Prilikom registracije lica za Kupca Alatioprema Internet stranice, Alatioprema d.o.o. će od budućeg Kupca tražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Prilikom registracije osobe kao Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama Alatioprema Internet stranice, Alatioprema d.o.o. će od budućeg Korisnika tražiti unos informacija o sebi (ličnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.   

Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički izvodljiva.  

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vreme pristupa na Internet stranicu Alatioprema, informacije o hardveru, softveru ili internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara, i verziji aplikacije i vašim jezičkim podešavanjima. 

Takođe možemo da prikupljamo informacije o klikovima i Alatioprema stranicama koje su vam prikazane. Alatioprema savetuje Kupcima da brinu o svojoj pristupnoj lozinki za korisnički račun Internet stranice Alatioprema. Savetujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinujete velika i mala slova kao i brojeve, i da svakako upotrebite lozinku od bar šest znakova. Savetujemo da lozinku periodično promenite (bar jednom na godišnjem nivou). 


U koju svrhu Alatioprema prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti?  

Alatioprema prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Kupca Internet stranice Alatioprema.rs u svrhu sprovođenja sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici Alatioprema, realizacije ugovora o kupovini robe, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, a delom primenjujemo i automatizovane procese za obradu kako bismo stalno unapređivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila što individualnija i kako bismo svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Alatioprema prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obaveštenja, poziva na učešče u nagradnim igrama putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obaveštenja, istraživanja tržišta i poboljšanja efikasnosti i kvaliteta naših usluga.  

Ne prikupljamo podatke o deci. Ako ustanovimo da su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili staratelja dece mlađe od 16 godina, uklonićemo ih bez odlaganja. Maloletnici mlađi od 16 godina ne smeju da koriste Alatioprema Internet stranicu. Nijedan deo Internet stranice Alatioprema nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina. 

Koja je pravna osnova obrade podataka o ličnosti?  

Kupac unosom svojih podataka o ličnosti i potvrdom (klikom) o prihvatanju Opštih uslova poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je osnova za kupovinu proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici Alatioprema, a koji je sadržan u Opštim uslovima poslovanja pa je stoga obrada tih ličnih podataka zakonita jer se preduzimaju radnje na zahtev Kupca radi realizacije kupovine proizvoda i usluga po porudžbini Kupca, kao i sklopljenog ugovora kojem je kupac kao stranka. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici Alatioprema i dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje dozvolu za obradu svojih ličnih podataka. Dozvolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaveštenjem na mail adresu službenika za zaštitu ličnih podataka eprodaja2016@gmail.com

Sa kojim primaocima Alatioprema deli podatke o ličnosti?  

Alatioprema neće deliti podatke o ličnosti Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtevaju. 
Alatioprema će kada to zahteva realizacija ugovora za kupovinu proizvoda ili usluga po narudžbini Kupca podeliti lične podatke Kupca sa:  
1. Pružaocima usluga distribucije robe sa kojima ima trajni ugovor i u tu svrhu za ispunjavanje porudžbina, isporuku paketa, slanje pošte i e-mail pošte. Pružalac usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu u trenutku isporuke paketa prilikom ličnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome ko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije da da ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Pružaocima usluga ovlašćenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod pa je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlašćenog servisa.  

Obrada podataka o ličnosti u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Alatioprema u trenutku plaćanja na Internet stranici Alatioprema.rs, kao uslov plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži dozvolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem CHIPCARD AD, pružaoca usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Alatioprema i Obrađivača podataka o ličnosti. U tu svrhu podaci o ličnosti Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno sačuvani kod CHIPCARD AD, koji te podatke čuva u skladu s PCI DSS sertifikacijom, najvišim nivoom zaštite i čuvanja poverljivih podataka. Kupac aktivira proces procesuiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.    

Alatioprema ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje lične podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica. Savetuju se Kupci da se informišu o obradi podataka o ličnosti od strane CHIPCARD AD. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. 
 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Alatioprema čuva podatke o ličnosti registrovanih Kupaca Internet stranice Alatioprema u periodu dok se ostvari svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest meseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti rešene eventualne reklamacije iz prethodnog perioda. Alatioprema čuva podatke o ličnosti registrovanih Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. 

Pristup i ispravka podataka o ličnostipravo na ispravku i dopunu  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima o ličnosti nakon registracije na stranici i pristupom na „Moj profil“ gde Kupac može da revidira svoje podatke o ličnosti koje je podelio s Alatioprema, a prema članu 29.Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kupac i Korisnik može da zatraži i da dobije od Alatioprema kompletnu informaciju o ličnim podacima koji su sačuvani, kao i ispravku istih slanjem e-mail poruke na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti: eprodaja2016@gmail.com


Brisanje podataka o ličnosti  (pravo na brisanje podataka o ličnosti)  

Kupac i Korisnik ima pravo da u bilo kojem trenutku zatraži brisanje podataka o ličnosti prena članu 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kupac to može učiniti zahtevom na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti eprodaja2016@gmail.com i podaci će biti izbrisani bez odlaganja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahteva za brisanje u svakom obaveštenju koje primi od Alatioprema putem maila, odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti eprodaja2016@gmail.com u kojoj navodi da se njegovi lični podaci izbrišu. 

Pravo na prigovor  

Ako uprkos svim preduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti eprodaja2016@gmail.com. Naravno imate pravo na prijavu nadležnom organu.  

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka  

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računara Kupca odnosno Korisnika i Alatioprema odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Alatioprema uzima ozbiljno i preduzima razne mere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posledica toga, iako Alatioprema sprovodi razumne zaštitne mere za zaštitu podataka ne može da garantuje zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili sa Internet stranice Alatioprema i nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmena Izjave o privatnosti  

Ovu Izjavu o privatnosti Alatioprema može da izmeni u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave o privatnosti na Alatioprema Internet stranici. Zato Alatioprema poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, savetujemo Kupca i Korisnika da napusti i da ne pristupa i ne koristi Internet stranicu Alatioprema.rs. Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Alatioprema.rs. Nastavak upotrebe Internet stranice Alatioprema od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvata izmenjenu Izjavu o privatnosti. 


Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Alatioprema Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica Alatioprema funkcionisala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. 
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica čuva u računaru ili mobilnom uređaju posetioca. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posetioca iz prethodnih poseta. Većina pretraživača dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pretraživaču postaviti zabranu čuvanja istih. Najčešći razlozi korišćenja kolačića su: identifikacija posetioca, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih poseta, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.  
Kolačići se mogu klasifikovati kao:  
Privremeni kolačići (Session cookies)  - čuvaju se na računaru, pa se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internet stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja korpe za kupovinu.

Trajni kolačići (Persistent cookies) -  Ostaju u vašem web pretraživaču i nakon zatvaranja i obično imaju rok trajanja. Alatioprema.rs koristi trajne kolačiće kako bismo olakšali pristup registrovanim korisnicima. Čuvaju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što Vam omogućava da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki put kada posećujete Alatioprema.rs. 
Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da sačuvaju podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno poseti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko spoljašnjih servisa koji korisniku čuvaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Alatioprema.rs, a najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe. 
Koje su Vam opcije dostupne?  
U podešavanjima pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite da prihvate a koje čete odbiti. Mesto na kom možete pronaći podešavanja zavisi od vrste Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite podešavanja koje su Vam potrebna. 
 Ukoliko odaberete opciju da ne želite da prihvate određene kolačiće, možda nećete moći da koristite određene funkcije na Alatioprema Internet stranici.